top of page
webpages4-26.png

سوالات متداول سلامت جنسی

رضایت چیست و تجاوز جنسی چیست؟

رضایت چیست و تجاوز جنسی چیست؟

رضایت زمانی است که شما و شریک زندگیتان احساس می‌کنید مطلع هستید و آزادانه موافقت می‌کنید که در هر گونه فعالیت جنسی شرکت کنید. بدن شما تنها مال شماست و فقط شما می‌توانید رضایت خود را بدهید. 
اگر یکی از شما مست است، مواد مخدر مصرف می‌کند یا احساس اجبار می‌کند، در واقع رضایت حاصل نشده است. و حتی اگر در ابتدا «بله» گفتید، باز هم می‌توانید نظر خود را تغییر دهید. گفتن «نه» در هر زمان همچنان به معنای «نه» است. 
هر نوع فعالیت جنسی بدون رضایت شما یا شریک زندگی شما تجاوز جنسی است.

برای اطلاعات بیشتر، لیست سازمان های زیر را بررسی کنید:

Distress Centres of Greater Toronto
Victim Services Toronto
Gerstein Crisis Centre
 Toronto Rape Crisis Centre/Multicultural Women Against Rape
CCVT 

bottom of page